Skip to content
Home » Vô tư chuyển khoản online hằng ngày, nhiều người không biết mình … – Gia đình và Xã hội

Vô tư chuyển khoản online hằng ngày, nhiều người không biết mình … – Gia đình và Xã hội

Vô tư chuyển khoản online hằng ngày, nhiều người không biết mình … – Gia đình và Xã hội

Chuyển 500 triệu đồng hoặc chuyển ngoại tệ tương đương phải báo cáoTheo Luật Phòng, chống rửa tiền, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định.Chuyển tiền điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử theo yêu cầu của người khởi tạo thông qua tổ chức tài chính nhằm chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại tổ chức tài chính… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: