Skip to content
Home » Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền – baochinhphu.vn

Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền – baochinhphu.vn

Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền – baochinhphu.vn

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.Trong… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: