Skip to content
Home » Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử – UBND tỉnh Bình Thuận

Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử – UBND tỉnh Bình Thuận

Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử – UBND tỉnh Bình Thuận

(Nguồn: Thông tư 09/2023/TT-NHNN ban hành ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2023.)Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;b) Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: