Skip to content
Home » Người Việt chơi tiền số năm 2023: Hơn 43% là thua lỗ – VnEconomy

Người Việt chơi tiền số năm 2023: Hơn 43% là thua lỗ – VnEconomy

  • by
  • DEFI
Người Việt chơi tiền số năm 2023: Hơn 43% là thua lỗ – VnEconomy

Con số trên được đưa ra trong Báo cáo thị trường crypto Việt Nam 2023 do Coin98 Insights, dựa trên 1.200 mẫu khảo sát thực hiện vào tháng 12/2023.Theo báo cáo, nhà đầu tư crypto (tiền số) tại Việt Nam chủ yếu là nam giới, chiếm 85.3% và chủ yếu thuộc độ tuổi tương đối trẻ, tập trung chính ở khoảng 26 – 36 tuổi (chiếm 47.1%) và 18 – 25 tuổi (chiếm 37.9%). Báo cáo dẫn dữ liệu từ OKX và BingX, cho hay phần lớn nhà đầu tư cá nhân tập trung ở các thành phố lớn, lần lượt… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: