Skip to content
Home » DeFi Là Gì? Tiềm Năng Và Cơ Hội Đầu Tư Trong DeFi – Coin98 Insights

DeFi Là Gì? Tiềm Năng Và Cơ Hội Đầu Tư Trong DeFi – Coin98 Insights

  • by
  • DEFI
DeFi Là Gì? Tiềm Năng Và Cơ Hội Đầu Tư Trong DeFi – Coin98 Insights

Vậy DeFi là gì? Nó có gì khác biệt so với thị trường tài chính truyền thống (CeFi)? DeFi có những thành phần nào? DeFi đang đối mặt với những vấn đề và hạn chế gì?DeFi là gì?DeFi (Decentralized Finance) là hệ thống tài chính phi tập trung, trong đó các tổ chức, dịch vụ và sản phẩm tài chính hoạt động thông qua hợp đồng thông minh trên mạng blockchain. Các dịch vụ này bao gồm: vay, cho vay, giao dịch, thanh toán, staking, farming…Tính phi tập trung của DeFi cho phép người dùng có toàn quyền truy cập và… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: